Metafor terapi doğrudan birinci ağızdan gelen metaforları ve metaforik imgeleri yani sözel metaforları ve danışan tarafından ortaya konan erken çocukluk dönemi anılarını kullanarak geçmiş ile şimdi arasında bağlantılar kurar.

Amaç danışanın metaforik dilini keşfederek danışanın bilinçdışı imgelemine ulaşmaktır ve böylelikle danışanın metaforik dilini, erken dönem anılarındaki metaforlarını dönüştürmektir.

Terapistin yaptığı müdahaleler arasında metaforik yorumlama, metaforik canlandırma, metaforik öyküler ve anekdotlar bulunur.

Bu yönüyle metaforik terapi, psikodinamik, bilişsel davranışçı psikodramatik teknikleri içerebilir.

Bir metafor üzerinden fiziksel belirtilerden bu fiziksel belirtilerin ne anlattığına dair yaşamsal öyküye geçiş yapılabilir. 

Bir metafor içeriği ile kişinin aile yapısı ve aile dinamikleri hakkında bilgi verebilir, örneğin ailem bir kapan gibi beni yakalıyordu diyen bir hastanın kapan metaforundan ailesinin dinamiklerini yönelik çıkarımlar da bulunabilinir.Kişinin bireysel metaforları üzerinden öyküsünün keşfi ve davranışlarını dönüştürme sürecinde hiçbir yorum veya dışsal bir kaynak dayanak çerçevesi teorik bir kavramsallaştırma veya terapistin kişisel referans çerçevesi kullanılmaz. 

Kişinin kendi metaforları üzerinden kendi bireysel dünyasını, benliğini, ötekileri kavrama biçimini, yaşamını ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri keşfetmesi sağlanır.

Her terapi de olduğu gibi bu terapi de de düzelteceğim rolünü üstlenmekten kaçınmak sürece katılmak danışanın saygı göstermek, danışanın biricikliğini anlamak, danışanın direncini fark etmek ,eyleme geçmelerini ve değişimi başlatmalarını sağlamak danışanları güçlendirmek önemli bir unsurdur.

Metafor terapi de çocukluk dönemi yaşantılarıyla güncel problemler arasındaki ilişkiye dair metaforik bağlantılar yakalanmaya çalışır. 

Güncel yaşam problemi erken çocukluk döneminden bir anı imgesinin temsili bir metafor olarak İncelenir.

Terapist danışanın metaforik imgesinin içsel arayışına öncülük eder. Bunu yaparken bu metaforik imge yeni içerik ve karşı aktarımsal içerik eklemekten titizlikle kaçınmak gerekir

Terapist danışanını metaforu dönüştürmeye davet eder.

Orjinal metafor danışanın içinde bulunduğu durumun anlamını temsil ettiğinden, metaforik imgeyi dönüştürmek durumun metaforik anlamını da değiştirir.

Freud 'sözcüklerle düşünmektense imgelerle düşünmenin bilinçdışı süreçleri daha yakın olduğunu' söyler. Bu bağlamda metaforik biliş bilinçdışı süreçlere daha yakındır.

Bazen bir durum kendisini doğrudan ifade etmeyip beden bedende bir belirti olarak kendisini gösterebilir bir durumun kendisini bedensel olarak ifade etmesi metaforik bir anlatış şekli olarak düşünülebilir. 

Bedensel belirtiler metrik terapi açısından çalışılmaya uygun alanlardır.

Metafor terapi psikodramatik olarak bir canlandırmayı içerecek şekilde çalışılabilir. 

Metoforun psikodramatik olarak canlandırması geçmişin yeniden yapılandırmasına izin verir. 

Psikodramatik canlandırma, problemin somutlaştırılmasına olanak verir. Somutlaşan problem elle tutulur hale gelir, bir çözüme yönelik adımlar atmak daha kolay olur. 

Bazen içinde bulunan durum bir bataklık, çıkmaz bir sokak, kilitli bir kapı, kapısız bir duvar, penceresiz bir oda, kendi rayından çıkmış bir tren gibi metaforik bir şekilde daha güçlü anlatılır. 

Önemli olan metaforla yaşantılar arasında ilişki kurmaktır her metaforun her kişide farklı anlamları olabilir. 

O nedenle erken yorumlardan kaçınılmalıdır metaforun derinlemesine araştırılması yapılmadan anlamlar dikte edilmemelidir.

Metaforun yapısını adeta bir şehrin sokaklarını keşfeden kişi gibi danışan kendisi keşfetmelidir

Metafor iki farklı şey arasında benzerlik kurduğu gibi kişinin mevcut yaşam problemi ile erken çocukluk dönemindeki bir metaforik bellek imgesi arasında benzerlik noktalarını ve ilişkiyi belirlemek için uygun bir araçtır. 

Metaforun keşfi ve bu keşifte danışanın yaratımı ile içgörü geliştirmesi hayatında yapıcı değişiklikler başlatması için tetikleyici olur.

Metaforları teröpatik çalışma için güçlü bir araç yapan şey, bir kısmı mantıksal ve imgesel iki biliş modunu ayrı bir üçüncü form olan metaforik bilişte birleştirmeleridir. 

Metafor terapi yeni bir terapi okulu değildir, metafor terapi kuramı mevcut psikoterapileri farklı bir bakış açısı sunar. 

Erken bellek metaforlarının keşfedildiği ve dönüştürüldüğü psikoterapötik müdahaleleri vurgular.